Merhaba. Ben dogum izninde olan bir arkadaşimin yerine ASPB de güvenlik görevlisi olarak çalişmaktayim.Kadro kapsamindamiyim?Diger arkadaşlarimla ayni hakka sahip sayilicakmiyim?

04/12/2017 tarihi itibariyle aktif olarak çalışıyor iseniz kapsam dahilinde ve kadro hakkına sahipsiniz. 11/01/2018 tarihine kadar kurumunuza ilgili evrakları teslim ederek başvurunuzu yaptıysanız talebiniz kurumun oluşturduğu Tespit Komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

İyi günler iyi çalışmalar dilerim. Çalıştığım kurumda asgari ücrete ek %65 ilave ücret almaktayız. Bu ilave ücret kurumun öz gelirlerinden karşılanıyor. Kadroya geçtikten sonra bu ilave ücretin verilmemesi söz konusu olabilirmi?

Geçiş öncesinde almış olduğunuz ücretiniz ne ise o ücreti almaya devam edeceksiniz. Herhangi bir artış yada azalış olmayacak.

Köylere hizmet götürme birlikleri veya bu birlikler adına taşeron firmadan çalışanları bu yasa kapsiyor mu?

Köylere hizmet götürme birlikleri kapsam dışında tutulmuştur. 

Öncelikle Merhabalar, Kamuda çalışan bir taşeron personel olarak yıllardır beklediğimiz kadro sorununu 696 sayılı KHK ile çözüme kavuşturduğunuz için siz değerli büyüklerimize teşekkürlerimi ve saygılarımı sunmaktayım. Kamuda çalışan ve sayısı yüzbinleri bulan taşeron çalışanlar olarak çıkan yasa ile ilgili kafamda bir takım soru işaretleri de oluşmakta, konunun en uzman muhatapları olarak sizlerin yardımınıza ihtiyaç duymaktayım. Bir mahalli idarenin Eğitim ve Etkinliklerin Organizasyonu İhalesinde öngördüğü 20 personelden birtanesi olarak asgari ücretin %420 ilavesiyle çalışmaktayım. Bu ihale dosyasında personeller tek tek iş tanımlarıyla tanımlanmış ve maaşları asgari ücretin şu kadarı olacak şekilde öngörülmüştür. İhale dosyasının %25 personel maliyeti ve geri kalan konaklama eğitim vs. hizmet, organizasyonlarından oluşmaktadır. Bu işyerinde aynı şekilde 3 yıldır çalışmaktayım. Madde 83 ; 2) Bu bendin uygulanmasında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı; bu Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı, yaklaşık maliyetinin en az %70'lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu ve niteliği gereği süreklilik arz eden işlere ilişkin hizmet alımlarını ifade eder diyor; ve Hizmet alım sözleşmesi kapsamında niteliği birbirinden farklı hizmet türlerinin bulunması halinde personel çalıştırılmasına dayalı olup olmama yönünden yapılacak değerlendirme her hizmet türü için ayrı ayrı yapılır. 3) Kurum, hizmet alımının personel çalıştırılmasına dayalı olup olmadığı ya da niteliği itibarıyla bu sonucu doğurup doğurmadığı hususunda (2) numaralı alt bentte sayılan kriterleri ayrı ayrı ya da birlikte dikkate almak suretiyle usul ve esaslar belirlemeye yetkilidir." ibareleri geçmekte. Sorularım 1-İhalenin ismi personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi değilde EĞİTİMLERİN VE ETKİNLİKLERİN ORGANİZASYONU İŞİ DİYE GEÇİYOR. 2- Personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı, yaklaşık maliyetinin en az %70'lik kısmının asgari işçilik maliyeti olduğunu söylemektedir. BENİM DURUMUM ÇALIMA SAATLERİMİM TAMAMINI İDARE İÇİN KULLANMAKTAYIM VE ÇALIŞTIĞIM TAŞERON DOSYASINDA İHALENİN TOPLAM MALİYETİNİN %25 'İ PERSONEL KALEMİNDEN OLUŞMAKTADIR. a-BU DURUMDA BU KHK İLE KADROLU DURUMA MI GEÇMEKTEYİM? b-BUNUN %70 PERSONEL MALİYETİ OLACAK DERKEN BENIM %25 PERONEL MALİYET DURUMUM MADDE 83 3 BENDİNDE AYRI AYRI YA DA BİRLİKTE DİKKATE ALINACAK DERKEN ÇALIŞTIĞIM KURUM MU KADROYA GEÇMEME KARAR VERECEKTİR? c-ASGARİ ÜCRETİN %420 OLAN MAAŞ TUTARIMINDA 2018 YILININ BAŞINDA OLUŞACAK YENİ ASGARİ ÜCRETE GÖRE ARTIŞDAN YARARLANACAK MIYIM ? Konuya hassasiyetle yaklaşmanızı bekler, taşeronlarda çalışan bir personel olarak gerekli açıklamaların tarafıma ulaştırılmasını saygılarımla arz ederim.

1- Mahalli idarede çalıştığınızı beyan ettiğiniz için; köylere hizmet götürme birlikleri bu yasal düzenleme dışında tutulmuştur.

2- Kamu kurumunun alt yüklenicisi bünyesinde çalışanlar için aşağıda madde metninde belirtilen şartları sağlayıp sağlamadığınıza müracaatınıza istinaden çalıştığınız idaredeki tespit komisyonunca karar verilecektir.

Bir sözleşmenin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi olarak kabul edilebilmesi için;

a) 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlenmiş olması,

b) Bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanılması,

c) Yaklaşık maliyetin en az %70'lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluşması,

ç) Yıl boyunca devam eden ve niteliği gereği süreklilik arz eden işlere ilişkin hizmet alımı niteliğinde olması,

şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekir.

(3) Hizmet alım sözleşmesi kapsamında niteliği birbirinden farklı hizmet türlerinin bulunması halinde, personel çalıştırılmasına dayalı olup olmama yönünden her bir hizmet türü için ayrı ayrı değerlendirme yapılır. Örneğin, bir hizmet alımında malzemeli yemek ve temizlik işinin birlikte ihale edilmesi durumunda, malzemeli yemek ve temizlik işleri birinci fıkradaki kriterler bakımından ayrı ayrı değerlendirilir.

 

 

İyi çalışmalar, bu yararlı linkiniz için teşekkür ederim. İl özel idareleri veya köylere hizmet götürme birliklerine İşkur üzerinden alınan ve geçici süreli çalıştırılan işçiler bu uygulamadan yararlanabilecekler midir? Yoksa onlar için sadece çalışma süresi maksimum 9 aya mı çıkarıldı?

Tüm kurumlarda İş Kur kapsamında çalışanlar kapsam dışındadır.

EK-1’deki form doldurulurken Çalıştığı işyerinin sicil numarası sorulmaktadır. Söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamede: “Mevcut Yüklenici İle Sözleşmeye Devam Edilememesi Halinde, Geçiş İşlemine Kadarki Süreye İlişkin İhtiyaç, Parasal Limit Sınırlamasına Tabi Olmaksızın 4734 Sayılı Kanunun 22 Nci Maddesine Göre Doğrudan Temin Suretiyle Karşılanır.” Hükmü yer almaktadır. Çalışan personellerin Kadroya geçiş işlemi gerçekleşene kadar ki sürede doğrudan temin ile çalıştırıldıklarında İş yeri Sicil numarası 04.12.2017 tarihindeki numara mı olmalı yoksa doğrudan temin kapsamında çalıştırıldığı süredeki iş yeri sicil numarası ile mi olmalıdır.

4/12/2017 tarihinde çalıştığınız işyeri sicil numarasını yazmanız gerekmektedir.

Belediyede taseron olarak calisanlar bu kanunla is guvencesi olacakmi

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24 üncü madde ile tanınan işçi statüsüne geçirilme hakkından yararlanılabilmesi için; il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları, il özel idareleri ve belediyelerin üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının doğrudan doğruya veya dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketlerde 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleride kapsama dahildir.

belediye bitlerine 52 gunluk ilave tediye varmi

 

YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİNİN 

E.2016/24028

K.2017/14012

T. 13/06/2017

Kararda özetle;

"6772 sayılı Kanunun 1 inci maddesindeki düzenleme uyarınca, belediyeler ve bunlara bağlı teşekküller kanun kapsamındadır.Belediyelerin hissedarı olduğu şirketler ise, Ticaret Kanunu hükümlerine tabi, belediyeden ayrı ve bağımsız özel hukuk tüzel kişiliğine sahip olduğundan, bu şirketlerin belediyeye bağlı teşekkül sayılması mümkün değildir. Anılan maddede sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirketlerin kanun kapsamında olduğu açıkça belirtilmiş olmasına rağmen, madde metninde sermayesi belediyeye ait olan şirketlere yer verilmemesi kanun koyucunun tercihidir. Bu nedenle belediyelerin hissedarı olduğu şirketler 6772 sayılı Kanun kapsamında bulunmadıklarından ilave tediye ödemekle yükümlü değildir." denmektedir.

 

Bu nedenle yukarıda belirtilen Yargıtay kararına göre belediye şirketlerinde çalışanlara ilave tediye ödenmeyeceği yönünde hüküm olduğu görülmektedir.

Taşeronda çalışan personelin, kadroya geçiş için aranan şartlar nelerdir?

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde ile tanınan sürekli işçi kadrolarına geçirilme hakkından yararlanılabilmesi için bu Usul ve Esasların 3 ve 4 üncü maddelerinde belirtilen idarelerin söz konusu bütçelerinden karşılanan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında 4/12/2017 tarihi itibarıyla çalışıyor olmak gerekir. (2) Kapsama giren işçilerin madde ile tanınan sürekli işçi kadrolarına geçiş hakkından yararlanabilmesi için aşağıdaki nitelikleri de taşımaları gerekir:

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

b) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

c) Bu kapsamda çalıştırılmalarına ilişkin olarak idarelere karşı açtıkları davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair idareye yazılı beyanda bulunmak,

ç) En son çalıştığı idare ile daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalıştığı iş sözleşmelerinden dolayı 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde ile tanınan haklar karşılığında idarelerden herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair yazılı bir sulh sözleşmesi yapmayı kabul ettiğini idareye yazılı olarak beyan etmek.

Kadroya başvuru sırasında sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadığıma dair belge ibraz edecek miyim?

Başvuru sahipleri herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair beyanda bulunur ve sigortalılık başlangıç tarihi kadınlar için 23/5/1998, erkekler için 23/5/1994 ve öncesi olanlardan kadınlardan 44, erkeklerden 48 yaşını doldurmuş olanlar, sigortalılık başlangıç tarihi bu tarihlerden sonra olanlardan ise kadınlardan 50, erkeklerden 55 yaşını doldurmuş olanlar ile engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlananlardan sigortalılık başlangıç tarihi 6/8/2003 ve öncesi olanlar başvuru sırasında herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair belgeyi sürekli işçi kadrosuna geçirilmeden önce idareye ibraz eder. Sigortalılık başlangıç tarihi; www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden alınacak SGK Tescil ve Hizmet Dökümü belgesi esas alınarak tespit edilebilir.

Kadroya geçiş için müracaatlarda SGK'dan hizmet döküm cetveli almama gerek var mı?

Başvuru esnasında SGK' dan hizmet dökümü almanıza gerek yoktur.

Taşeronda çalışan personelin, kadroya geçtiğinde taşeron sistemi bitecek mi devam edecek mi?

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri (MİT Müsteşarlığı hariç) ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek (I) sayılı listede yer alan idarelerin merkez ve taşra teşkilatlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamındaki alım yapmaları yasaklanmış olup yine;

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24 üncü madde ile tanınan işçi statüsüne geçirilme hakkından yararlanılabilmesi için; il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları, il özel idareleri ve belediyelerin üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının doğrudan doğruya veya dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketlerde 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşme kapsamında alım yapmaları yasaklanmıştır.

Taşerona kadro başvurularında, 10 günlük süre içinde başvurmazsam ne olur?

10 günlük başvuru süresi hak düşürücü süredir. Bu süre içerisinde yapılmayan başvurular geçersizdir.

Taşerona kadro ile ilgili başvurular ne zaman ve nereye yapılacaktır?

Başvurular 02 Ocak 2018-11 Ocak 2018 tarihi mesai bitimine kadar idaresinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birimine, sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı olarak başvurur. Başvuru elden yapılır. Belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.